ZNL

Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o.

Oferta

-         obsługa finansowo – księgowa nieruchomości
-         obsługa techniczna nieruchomości
-         obsługa administracyjna nieruchomości
-         czynności doradcze
-         obsługa prawna nieruchomości
 
Nasze oferty przygotowujemy indywidualnie dla każdego obiektu w zależności od stanu technicznego budynku, lokalizacji oraz ustaleń ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 
Szacowana wysokość stawki:
Zarządzanie Nieruchomością Wspólną w wysokości 0,70 zł/m2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali znajdujących się w nieruchomości.
 
Oferta promocyjna:
 
-         przy podpisaniu umowy możliwość zwolnienia z opłat za administrowanie nawet do 6 miesięcy.
 
STAWKA ZA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY  ZAKRES CZYNNOŚCI:
 
 
I.  OBSŁUGA ORGANIZACYJNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
 
 
1.   Rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznymi Urzędzie Skarbowym (NIP, REGON).
2.   Założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty.
3.   Przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.
4.   Przygotowywanie uchwał właścicieli lokali.
5.   Współpraca z Zarządem Wspólnoty.
6.   Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
7.   Prowadzenie korespondencji z Właścicielami Wspólnoty.
8.   Analizowanie, przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty umów na dostawy mediów, roboty bądź usługi, obsługa zawartych umów oraz nadzór nad ich realizacją.
9.  Koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie jakości świadczonych usług i ich zgodności z zawartymi umowami.
10. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Wspólnoty Mieszkaniowej -  zawieranie umów ubezpieczenia.
11. Protokolarne przejmowanie i przekazywanie nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, administracyjną, księgowo – finansową i prawną.
12. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty oraz jej archiwizacja.
13. Bieżąca obsługa prawna.
14. Reprezentacja Wspólnot Mieszkaniowych wobec organów administracji państwowej i samorządowej – w zakresie umowy.
15. Reprezentacja Wspólnot Mieszkaniowych przed Urzędem Skarbowym oraz Urzędem Statystycznym a także innymi instytucjami – w zakresie umowy.
 
II. OBSŁUGA FIANSOWO – KSIĘGOWA NIERUCHOMOŚCI
 
1.    Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Prowadzenie pełnej ewidencji przychodów i kosztów działalności Wspólnoty.
3.    Przygotowywanie propozycji planów finansowo – gospodarczych.
4.    Opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty.
5.    Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej  oraz funduszu remontowego.
6.    Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów dostawy mediów.
7.    Odbiór, weryfikacja i sprawdzanie faktur za dostarczone media, usługi i roboty oraz zatwierdzenie ich do zapłaty.
8.    Wystawianie rachunków dla kontrahentów (np. za reklamy, wynajem powierzchni wspólnej).
9.    Rozliczanie płatności z dostawcami mediów i usługodawcami.
10. Przygotowywanie wymiaru opłat dla właścicieli i dostarczanie ich właścicielom.
11. Powiadamianie właścicieli o zmianie wysokości opłat.
12. Analiza należności dotyczących opłat za lokale i wysyłanie wezwań do zapłaty.
13. Windykacja należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków.
14. Czynności związane z obsługą z bankową (sporządzanie przelewów bankowych  
i dokonywanie zapłaty).
15. Załatwianie  formalności związanych z uzyskaniem kredytów bankowych, zawieranie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych umów kredytowych.
16. Sporządzanie dokumentacji podatkowej Wspólnoty i opłacanie w imieniu Wspólnoty podatków i innych opłat publiczno – prawnych.
17. Archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej.
 
II. OBSŁUGA TECHICZNA I EKSPLOATACYJNA NIERUCHOMOŚCI
 
1.    Zlecanie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku oraz otoczenia budynków.
2.    Nadzór i bieżąca kontrola nieruchomości budynkowej i gruntowej.
3.    Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
4.    Zlecanie wykonania przeglądów technicznych, ekspertyz i opinii technicznych.
5.    Zlecanie prac konserwacyjnych, remontowych oraz zlecanie usuwania usterek wynikłych w czasie eksploatacji w budynku Wspólnoty.
6.    Przygotowywanie procedury wyboru wykonawców robót remontowych lub modernizacyjnych.
7.    Zlecanie robót i nadzór merytoryczny nad realizacją umów z firmami wykonującymi prace remontowe na nieruchomości.
8.    Ewidencja oraz nadzorowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.